li- LiL s s c a> "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. u .S'.Arnhfflmache Wa terleiding Mij 'J .üs sebaar bestuur Ver.SoeSt Vooruit bed. Staten Utrecht in v .bouwterrein Exploitatie Mij. Heidebloesem te Laren Jü.H. 2-6-1931 5-6-1931 KORTE INHOUD. 3-6-1931 deelt mede de kosten, welke verbonden 21 ij aan èen uitbreiding der waterleiding in üej Klaarwaterweg f 369ü<" zullen bedragen, en dat hiervoor door de gemeente verschuldigd is een garantiebedrag gedurende 5 achtereen! volgende jaren van f 553»59 Per jaar. Demi nimum-opbrengst- per jaar zal volgens de toefl zegging van de bewoners f 325»6o bedragen, 6-6-1931 maakt bezwaar tegen den aanleg eener IbK, begraafplaats aan den Belvédèreweg door hei Kerkbestuur van de parochie van de Onbevlej te Ontvangenis van de Heilige liaagd llaria te Soestdijk. 9-6-1931 zendt bestek en teekening van het verkeersl huis onder mededeeèing van den uitslag der gehouden aanbesteding met verzoek tevens hl maken van het verkeershuis te mogen opdragj aan J.Jorma aannemer alhier voor de som groot f 2081.- Voorzitter stelt voor in afwachting van het gereedkon) van het verkeershuis aan de Yereeniging Soest Vooruit van maand tot maand te verhu ren de serre en één woonkamer van het per ceel Steenhofstraat 6 tegen een huurprijs van f 25»- per maand en zulks den Raad ter beslissing voor te dragen. Spremer wenscht dat Soest Vooruit onmiddel lijk met de inrichting van het voorloopige verkeershuis een aanvang neemt. J.ievr.'ï.J.van Voorst 30-5-1934 deelt mede, dat het niet in de bedoeling! heeft gelegen het aangeboden perceel in konj te aanvaarden, doch een ander terrein, in verband waarmede wordt gevraagd of bedoeld terrein tegen denzelfden prijs kan worden verkregen. vestigen aandacht op lage legesheffing v°f afdruk kiezerslijst alsmede voor de trictsgewijze uittreksels in verhouding totj totaalkosten voor de gemeente. deelt mede, dat er harerzijds geen bez* ren bestaan om de verplichtingenvastgeloof in de overeenkomst dd. 8 October 1920 zoo spoedig mogelijk na te komen. Voorts doei zij nog enkele andere mededeeiingen in ven band met de haar toegezonden kostenbereke ningen inzake den aanleg van de nog restee-i rende wegen. t) 3 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 323