onden .ziu. irrg in ig]]j ragen, en schuldig^ achtereen aar. je m; ens de tot bedragen, ener R.l, g door he e Onbevletj gd Har ia t verKeerj tslag der tevens hl en oodrai de som BESLISSING. gesloten wordt den raad voor te stellen ian de Arnhemsche Waterleiding op te dra- ren de waterleiding in den illaarwaterweg ;0t stand te brengen en de garantie vol- rens de concessie te aanvaarden. ge ■jesloten wordt het adres den Raad aan te leden met voorstel het ter afdoening te ;ellen in handen van B.en '7. welk Collegi Igens de wettelijke beoalingen is aange^ zen met de uitvoering van de Begraafwet lesloten wordt te berichten dat tegen de Inning aan J ...onna geen bezwaar bestaat. gereed kou niging te verhti' het per- uuryrijs Raad ter t o nmiddell orloonige edoeling eel in koo) rein, in f bedoeld n worden effing voJj de steradij ouding tot: een bez*" vo.st "elogjj 1920 ZOO rts doet en in ver*| enbereke- og restee-| Overeenkomstig de bedoelingen van den Voc sitter wordt besloten Soest Vooruit de aar Reling te doen en den raad in de volgende fergadering de noodige besluiten ter vast telling aan te bieden. Iesloten wordt het advies van de Grond Bamissie in te winnen. pasloten wordt het advies der belasting pooraissie in te winnen. |angezien de afrekening inmiddels is toe ^zonden wordt besloten voorloopig te wadi |n tot het antwoord is ontvangen. r- IkMuj t Xü^O IS- AANMERKINGEN. tcjLiH. V v/V 1 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 324