hh l\ (Tx.. s s J? "o /icPo. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. o .A.Prinsen arnbte naar ter secreta- tie upzichter van dou"j- en "oning- toezicht J v.d.Breemer Soest Uitbreidingsplan 8-6-l-)31 verzoekt een billijke tegemoet koning in J kosten van onderhoud van zijn rijwiel in' verband met het houden van zittingen in del hulpsecretarie te Soesterberg. jhesloten jsecretari Job tenaar luit te ke [Wem g erna n i'n de hul Weemaal biedt ter behandeling aan eenige verzoeseJ^fce vergu om bouwvergunning,vergezèld van de noodigejttcomstig d teekeningen en adviezen. 10-6-1931 verzoekt vergunning tot oprichting eener zuivelinrichtingop/in perceel Korte Keb| weg, kadastraal bekend gemeente aoest, in sectie A.1224. Blijkens mededeeling van del heer Hoofdinspecteur v.d.Arbeidïg hoofd var:] het 4e District der Arbeidsinspectie dd. Juni 1931. no .4364/272/30 behoeft het hem toegezonden ontwerp geen wijziging óm de al leving van de eischen, gesteld krachtens rf Veiligheidswet niet onmogelijk te maken. in de vergadering komen de leden der i'inanl cieele Commissie met de Commissie voor iietj[ uitbreidingsplan. Je heeren H.van Klooster Kr. J.H.van Doorne en wJH.C.Doorman zijn Ó-aflwezig liet kennisgeving zijn afwezig de heeren G.J.Grootewal en ir.van den Hreemer. De Voorzitter deelt mede dat de heer K.C. van lies, ontwerper van het uitbreidings?la|| in verband met de richtige uitvoering van zijn opdracht noodzakelijk in het bezit moet zijn van de meest juiste kadasterkaarll ten. De aanwezige kaarten zijn niet meer trouwbaar voor verwerking in een goed uit breidingsplan en daarom heeft de heer van 1 Nes zich van de medewerking van den Ing< Verificateur van het Kadaster verzekerd. Deze deelt hem (zie afschrift] bij schri/l van 29 "lei 1931 mede, dat de gewenschte g!| gevens zijn te verkrijgen, doch dat het val belang is dat de uitvoering in handen be^5f| '"Ordt van teekenaars van het kadaster. Ce kosten van alles wordóc begroot op f l^OOr nius f 140.- aan kosten van vergrooting eJ verkleining van eenige kaarten. De Voorzitter brengt in herinnering dat f de gecombineerde vergadering van B. en met de Commissie voor het uitbreidings/311 en de commissie grondbedrijf deze zelfde" gelegenheid aan de orde is gesteld geweest Toen v/aren de kosten echter niet bekend do de vergadering was van de noodzakelijkheU dezer uitgaven doordrongen. Spreker vraagt thans het ootdeel der beide Commissies te:, einde zoo spoedig mogelijk opdracht te kun' nen geven. I gehoekt e vergu jstig het gevoegd ['enslotl Jaad te a iloeleindt ix i mum 1 |len(diens1 4) 3 C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 325