ip BESLISSING. in d| 3wiel in a^^n in igl [besloten wordt uit den post kosten Mulo retarie der begrooting 193° aan tLen Ihbtenaar J .A.Prinsen een bedrag van f 20 t te keeren als tegemoetkoming in door n gemaakte kosten van het zittinghoude ■n ie hulpsecretarie te Soesterberg t.w. ■Weemaal per week. e verzoed^De vergunningen worden verleend, overeen ie noodigeiBkoüistig de besluit hiernevens gevoegd en geboekt onder de nrs.l/37l, 1/373 mg eener korte Keliïl soest, in ing van ii hoofd vanl 3tie dd. j t het hen ig ón de ui rachtens dj e maken. der j'inaij 3 VOO i KloostirJ nan zijn 3 heeren 3r heer K.G.| iidingsplai er ing van j bezit tester kaar! Let meer heer van i ien Ing. rzekerd. Lj schrijvi ïnschte ge| lat h I I ister. 3e f 1500.- •ooting enjl 'ing dat ii| B. en .dingspl311 zelfde .d geweest' bekend d0(| :eli jkheü I eer vraagtI ssies ter' :ht te 1 ibe verguhning wordt verleend overeenkon-l sjtig het besluit hiernevens i.ls bijlage gevoegd ■Tenslotte wordt het besluit genomen den jaad te verzoeken voor bovenomschreven sleinde een crediet te vragen van f200C cimum te bestrijden uit de gewone midde lenjdienst 1931. A I* Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Z.O.Z.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 326