r 44 inigen metl >are Wer- r j.1. no.2}| Ling van dl BESLISSING. het -- Besloten wordt den Raad andermaalToor tel te doen tot het bouwen van een brug over de Pijnenburger Grift echter thans naar het ontwerp, behoorende bij het rapport Directeur O.W. dd. Januari 19J1 N0.25/1/6. Het benoodigde crediet ad. 2222.- zal (daarbij tevens worden aangevraagd. 'ieven, weB De vaststelling der tarieven wordt aan- vervoer H gehouden in verband met het voornemen een andere regeling in te voeren ter za ke exploitatie der ziekenauto. De ontwerp brief aan E.H.B.O. waarbij de nieuwe regeling ter beoordeeling aan het Bestuur wordt toegezonden, wordt na eenige bespreking goedgekeurd. ïtarink, I Op voorstel van den Voorzitter wordt is gegeve:! besloten door den rechter te laten uit- iber 19^0 I maken wie de overtreder is hetgeen kan iak van -heij geschieden door van de overtreding pro- wet en Hees-verbaal in te zenden. Hiertoe zal de Opzichter van Bouw- en 'Woningtoezicht het verzoek gedaan worden. //y^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1 H h AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 32