BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Directeur 0."/. Afdeeling ü'inanci gemeentesecretarie directeur v/h Cen traal Bureau voor Vêrif.en T?in.adv. der Vereen.v.Bed. Gem.te s-Gravehha ze H.D.Kruidenier Toest in.van Kooy, Soest Directeur 0 10-6-1931 4-6-1931 27-5-1931 28-5-1931 deelt mede, dat het wegspoelen van den duiker in den Dorresteinweg het "beste voorkomen zan worden door het metselen r twee steenen dammen, daarvan de kosten™ den begroot op f 40.-. adviseert den Raad ter vaststelling voc. te dragen een antwerp-besluit tot wijzigj van de gemeentebegrooting voor den diens* 1930. verzoekt te willen bevorderen, dat zijn) bureau door den Raad wordt aangewezen alj boekhoudkundige, belast met het nazien deugdelijk verklaren van de rekeningend' door zijn bureau gecontroleerde bedrijven en instellingen dezer gemeente, welke zij of worden aangewezen als tak van dienst den zin van art. 252 (nieuw) der Gemeente verzoekt vergunning tot wijziging van hj besluit van B. en 'V. van 25 T?ebr.l930> 4 afd.No. 2/66, waarbij hem vergunning is vc leend tot het maken van een aanbouw aan zijn perceel, gelegen a.d. Lange Bergstr- De opzichter van bouw- en woningtoezicht adviseert, dd. 9 Juni 1931 tot inwill'igirj van het verzoek, onderzie daarbij geadvi seerde voorwaarden. verzoekt ontheffing van het bepaalde bij) art. 14 sub III der Bouwverordening,noodi» voor den bouw eener garage, op een terrei gelegen a/d Birkstraatkadastraal bekend gemeente Soest, in sectie C.1508. De opzichter van bouw- en woningtoezisf adviseert de gevraagde ontheffing onder voorwaarden te verleenen. vraagt alsnog mondeling machtiging de plaatsing van de vaste muziektent uit he' rosarium naar Soesterberg te mogen ooira aan Tf.Hornsveld alhier voor den prijs 'bij f 20G.- onder voorwaarde dat de transnon kosten voor rekening der gemeente zijn. Voorts wordt een drediet gevraagd van f 250.- voor het opnieuw doen schilderen der tent. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 331