WtAf J* %l u. HA Gij- BESLISSING. i van den "beste aetselen val kosten tJ iösloten wordt den Directeur O. te maclji igen t !ee steenen dammen te maken en een rediet te verleenen ad f 40.-. Hing voo®0"1'01'"1 het advies wordt "besloten, tot wijaig| 4en diens! dat zijnl gewezen alj t nazien meningen dl e bedrijvel welke zij an dienst; r Gemeentel ging van hi br.1930, li nning is v> nbouw aan ge Bergste Lngtoezicht inwillig! ij geaivi- epaalde "bij ningnoodii een terrei aal bekend 08. ingtoezitó ing onder iging ie ent uit te ogen oodraê n prijs vai e transoor nte zij"' agd van 3 cliilderel1 Besloten wordt aan het verzoek gevolg te fcven door den Raad het daartoe strekkend sorstel te doen. pot de gevraagde wijziging van het besluit In het College dd. 25 ï'ebr193° de afd.nip /63 "ordt besloten overeenkomstig het ad t es van Bouw- en 'Toningtoezicht. tonform het advies van Bouw- en 'Yoningto Icht dd. 9 Juni I93I no.154/18 wordt bes pn Ie gevraagde ontheffing te verleenen. Besloten wordt den Directeur O.J. het [erplaatsen van de muziektent van uit het |sarium naar Boesterberg op te dragen aa ■eu aannemer M.Hornsveld alhier voor f200 F le"t vervoer van de inmiddels afgebroke tent te doen geschieden door gemeentepers lSei" en, Seraeentevrachtauto. ~et schilderen van de tent zal beoordeel r<den zoodra zij is opgebouwd, f'ls plaats wordt aangewezen de gemeente "rond uitmakende de driehoek gevormd doo en .Jost\veg en de Batenburg laan. Lo- %üli\ ^Af u>. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 33 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. l/ Cisfct, AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 332