<r hi- '3 c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. doh.-Kinderd ij k 9-6-1931 Aldeeling Finan ciën ter gemeente secretarie doet afstand van het bij besluit van 9 3ej cernber 193^ verleend verlof voor den ver koop van alcoholhoudenden drank anderen iaii sterken drank in de voorlocaliteit en de aangebouwde zaal van het perceel Brikstraat- 10. biedt aan enkele overzichten van kosten in verband met grondafstand Spoorstraat in 193ü> zooals deze kosten uit de mandaten bli.iken en adviseeert den Raad voor te stel len de raadsbesluiten grondafstand aan te vullen met de wel uitgevoerde, doch in die besluiten niet genoemde werken voorwaarde» Opgemerkt wordt dat door de afd.Financiën niet is na te gaan of en tot welk bedrag magazijngoederen der gemeente voor den groil afstand zijn gebezigd, en evenmin welke loij' nen ten laste daarvan zijn uitgegeven. h.F.fhotax, Goest 9-6-1931 verzoekt wijziging der voorwaarden, opge legd bij de vergunning tot uitoreiding der inrichting tot vervaardiging van photogr^- fische platen, dd. 20 Mei 193°*n0»3°5' 3 CP Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 333