J. BESLISSING. besloten wordt het bij besluit van 9 Jer:: i^O aan Joh.hinderdijk verleende verlof jn te trekken. besloten wordt al de raadsbesluiten be- IreKking hebbende op grondafstand aan de loorötraat aan te doen vullen met de voo ■aarde dat op kosten van de gemeente de Loortuinen van d e respectievelijke percee- on zullen worden voorzien van nieuwe be- jlanting. Uls motief zal worden vermeld, dat geblej- ;en is dat bij de onderhandelingen omtrenjt e afstand door de grondeigenaren nieuwe jeolanting is bedongen geworden doch dat !oor den Dir. O."/, verzuimd is hiervan in lijn rapport aan hen 'f. melding te maken 'et als gevolg dat ook de raadsbesluiten Jaarvan niet vermelden. [Besloten wordt de Commandant der Vrijwil ige Brandweer Soest te verzoeken alsnog iljn oordeel te geven omtrent de wijziging Ier voorwaarden, overeenkomstig het ver- loez der N.V.Photax. AANMERKINGEN. IV 7OH |V Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Job'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 334