hr- 35- hl- 1 Lp. lT k3i ijfl 6 S "o entraal voor ver adv.der ned.gem. oe iascommissie te Goest üO. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gemeente-sectetar Bureau if.en fin. vereen.van Len Haa, afdeeling Einancie ti;er gemeentesecre tarie Afdeeling Tinancië ter gemeentesecre tarie Bestuur Vrijwillig Brandweer 3-oester- 'berg Directeur 0.7. Opzichter van Bouw- en Toningtoe zicht >8-5-1931 29-5-1)31 e 10-6-1931 II.-6-I93I deelt mede, dat hem namens J.de Jong Eigendomweg 108 alhier is gevraagd of 3,, '7. bereid zouden zijn hem (ie Jong$ alsj ontheffing van art.3 der Bouwverordenij te verleenen wanneer het le Heezerlaantj in eigendom aan de gemeente is overgegg biedt ^a.n een raonort no.1142 R. betre fende de jaarrekening 193^ Gasbedrijf, gesloten da het G Ir leenen p rit ove rapporteert dat zi ingesteld naar de j bedrijf over 193^» zich met den inhoud eenigen en adviseer ter voorloopige vas Ten slotte wil zij inlichting omtrent vangen. j een onderzoek hee: aarstukken van het deelt mede, dat zij dier stukken kan va t den Raad deze stuf tstelling aan te bie: nog gaarne een erue een beoaalden post p< wo adviseert den Raad ter vaststelling v:c te dragen een tweetal ontwerp-besluiten tot wijziging van de gemeete- en gasbe- drijfsbegrooting 193°* adviseert den Raad ter vaststelling voo te dragen een ontwerp-besluit tot wijzi ging der gemeentebegrooting voor 193l>i{ afdeeling no.21/135» iesloter deelt mede, dat de brandkraan welke) jiatschar de Amersfoortschestraattri. j het percee. den heer van Ion ligt, niet in orde is Voorts vorut uitbetaling van een bei ra van f 100.- gevraagd voor uitgaven gedsj gedurende en na brand. lal den ■et rapp ie Be g rden ve Ot 'erp-s bijlage g I) jaars laopige v lonform ionform h^rstelle uitbe ils bedoel n|;i gesel ging 1931 I fesloter biedt aan de voorbereidingsstukken Y/1 fen gronc de overdtacht van grond in het plan man. biedt ter behandeling aan een verzoek De vergi en Cl> 3 C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. «au ccn M-n de m' bouwvergunning vergezeld van de noodil8.|3ou,,_ teekening en advies(NoI/370)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 337