,4^ t/z V3- 7 .de J on^ .-aagd of 3, Jongt) alsn rerorieniaj sezerlaantj 3 overgegaa l R. betref 3bedrijf, rzoez heeft van het dat zij ben kan vel deze stuk. aan te bief 3 een enkel ien post oi telling ui -besluiten - en giste telling voo tot wijz oor 1)3L1{ n vj e 1 ke a t perceel: n orde is. een bedrag gaven geda: tukken vaoi t olan Hal' n verzoe.: de noodig8|3j,,ra__ BESLISSING. Besloten wordt aan J.de Jong te berichte Bi het College bereid is de ontheffing t vlïleenen wanneer de weg het le Heezer- Bantje in zijn geheel aan de gemeente fckdt overgèdragen. lal den Raad worden overgelegd. Hit rapport zal den raad worden aangebo- {j|i. De gevraagde inrlichtingen zullen Brden verstrekt door toezending van het o|t erp-schri jven dd. heden hiernevens al [bijlage gevoegd. I p. jaarstukken zullen den Raad ter voor- llopige vaststelling worden aangeboden. Conform het advies wordt besloten. jonform het advies wordt besloten. I ijesloten wordt de Arnhemsche /aherleidin Maatschappij op te dragen de branycraan te herstellen. ije uitbetaling van een bedrag ad.f 100.- B bedoeld in liet schrijven zal eerst kun né:i geschieden wanneer de begrootingswij g+ag 1931 is goedgekeurd. Besloten wordt den Raad voor te stellen de 'onc in schenking te aanvaarden. Be vergunning wordt geweigerd op grond de motiveering van den opzichter van en woningtoezicht. jLy* %/b y fi I' '/vfü Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 338