1° BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. A. Clarisse Nieuwe weg 30,5oest ox- J.D.H.van der Neu Amersfoort e.a. 'D4. Directeur 0.1. Brandraad Soest 22-5-1931 vestigt dékaandacht 0) den toestand,viaariJ zich de sloot, loopende voor zijn perceel zich bevindt. ,De Directeur 0.1. adviseert den "boden vanI bedoelde sloot voorloopig te verhoogen en de verdere slooten en duikers te doen na zien en uitdienen. Berichten als teekenaars van het ;terL bereid te zijn de opdracht tot het „ïaaen van kadastrale plans ten behoeve van het uitbreidingsplan uit te voeren voor sor:| maximaal groot f 1900.-. De heer van Nes bericht bij schrijven van 15 dezer hiermede accoord te kunnen gaan. 8-6-1931 no41-1-5 12-6-1931 Rapporteert omtrent verbetring van vegen,! brengt advies uit i.z. plaatsing van branj putten in de omgeving van de buurtschap "Hees"', zulks in verband met eene in betel deling zijnde aanvrage om uitbreiding ie- waterleiding aldaar. fliC. gedeputeerde Sta ten van Utrecht Dagteekening KORTE INHOUD en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 339