van weg en J BESLISSING. besloten wordt den Directeur 0te raaclji rsn de noodige voorzieningen te treffen Ls in zijn schrijven bedoeld en hem daar |cor een crediet toe te staan ad f 100.-. 31 j de begrooting 1932 zal nader overwo- |en hunnen worden of tot rioleering kan lorden overgegaan. .angezien in de vergadering van 9 Juni 1.1. reeds was besloten den raad een ore iet te vragen ad f 2000.- wordt thans he lesluit genomen den raad onder overleggin |an de ingekomen stukken deze zaak betref" snde het voorstel te doen de gevraagde J ohtiging aan den heer van hes te ver trekken. Besloten wordt aan den Raad voor te ste] ■en de BeckeringhstraatLaanstraat, Beu- [enlaan en hieuweweg tot Ossendamweg te lernieuwen op ie wijze als in het rapport inschreven en daarbij te verzoeken het [eerdere bedrag ad f Ó000.- ter beschik- |ine te villen stellen. Po rts wordt gebruik gemaakt van het reeds jij het begrooting toegestane credèet en in den Directeur 0. 'r. machtiging verleend lol voorziening van de Beetzlaan en de Ho pstraat overeenkomstig de wijze in het poort vermeld. tlvorens uitvoering te geven aan deze be- jhiiten zal de afdeeling Financiën nog een Iviee moeten uitbrengen in verband met dé leaeentebegrooting 1931. üesloten wordt het vraagstuk brandputten oezien bij de behandeling der begrootih ?32 doch inmiddels den directeur 0.T". op dragen de 'Yieksloot goed schoon te ma- fn en uit te baggeren ten einde daardoor Sced open water te hebben in geval van pand. Hierbij de aandacht te houden op dé ;sling met den heer Insinger ten opzich van de bijdrage in de kosten van onder- io id der sloot jesloten wordt aan het verlangen van de .Staten tegemoet te komen door den Tm het voorstel te doen de verordening in 26 iTovember 1930 wijzigen. 1/ vA' lol -J. V ,_/V 2kmrv. \A' tfjfb. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. I? uJtJLiizJt AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 340