H 7 V- 1 ?3- Yn). 1 s 6 J? "o 'uil. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Commandant 7ri jv Brandweer Soest i.HJJagers wonende te Utrecht en i.va den Brink en Jvv.d Bribk te Soest Voorzi tter Yereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende Blinden te A'dam Directeur 0.7, 10-6-1931 3-6-1931 Dpzichter Bouw- '/oningtoezicht en i\ Commandant Brand weer Soest le Afdeeling ter secretarie KORTE INHOUD. brengt advies uit inzake banken in de te bouwen IT.H. Kerk aan de ITieuwehoekstraat, verzoeken Vergunning te verleenen tot he' exploiteeren van dienst voor het ledigen] van beer- en zinkputten in deze gemeente ej daarvoor een jaarlijusche subsidie uit de gemeentekas te verleenen van f 1500.-. t besl Lei j. orts w berust 13-6-1931 IO-6-I93I 16-6-1931 brengt in bespreking het dd. 29 u.Iei TjifcHe genomen besluit waarbij aan den Minister ArbeidHandel en Nijverheid inlichtingen zouden worden gevraagd omtrent al of niet geheel of gedeeltelijz terugbetaling van een bouwpremie vermoedelijk verbonden ge weest aan den woning van den heer llilson. Spreker adviseert thans dat besluit in te trekken en voorloopig genoegen te nemen net de verklaring van Nilson dht hij tot beta ling van f 144.«a steeds bereid is. Verzoekt toestemming de collecte waarvoor ||Het vergunning werd verleend, in stede van in Juni, in Juli a.s. te mogen houden. zendt twee plannen tot verhouwing van de onderwijzerswoning te Soesterberg, zulks if verband met een voorstel van den Rijkswatel taat tot afbraak dier woning naar aanlei ding van de wegverbreeding ter plaatse. biedt ter behandeling aan een verzoen oaWMjo ve: oomvergunning vergezeld van de nood ..ge telp-EU hei sening en het advies. |popkt ond vraagt machtiging tot aankoop van 4 verlof tuKken ter uitvoering onderlinge hulpveiM aing bij brand. De kosten bedragen -»-f 20.-. deelt mede, dat de beslissing op het ver zoek van de Vereeniging "v.d.Huchtschool" na vergunning tot den bouw eener g.l.o. 11.0schoolop een terrein gelegen aan^ ien Xolonieareg, kadastraal bekend gemeente 3oest, in sectie H.nos.447 gel., 4p2 en 3112, moet worden verdaagd. oei 7 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 341