'lyx. 'h-jH. A' BESLISSING. in de te ekstraat, Besloten wordt in afwijking van het uit bracht advies, op grond van.het "bepaald artikel 37 der Verordening ter voorko van "brand, de inrichting van de han- ^ejr/als bedoeld in het schrijven van den anc'i.Beekman dd.23 April I93I niet toe te str.in. [Besloten wordt de behandeling van het ve scjt k aan te houden en ontrent de gemeent reiniging in het algeneen, een ondersoek in te stellen bij andere gemeenten. De Bu: ge:, eester zal zich met dit onderzoek be lt ten. jet besluit genomen in de vergadering va ||29 Mei j.1. wordt ingetrokken, loorta wordt besloten in deze voorloopig te berusten. lurf1 en tot het ledige: gemeente ej ie uit de 500.-. Mei 1931 Minister n| ch tingen 1 of niet ling van onden ge- r ililson. luit in te e nemen n$| tot bèta- e vaar voor I je t verzoek "r,ordt ingewilligd, de van in en. ng van de ^Besloten wordt met den Ingenieur der Prot g, - ::Kturstaat omtrent deze zaak een onderhoud Rijks"!ate;fe®. te vragen, ar aanlei-j^(e Burgemeester zal zich met deze zaak laatse. balasten. erzoek oaj^Bue vergunning '*ordt verleend overeenkom' noodige te|j*«ïu het besluit hiernevens gevoegd en ge' "ockt onder no.l/374. in 4 verk^*- nachtiging tot aankoop zal worden ver e hu 5 P het ver- ht school" g.l.o. en egen aan d gemeente 452 en N oeslissing wordt verdaagd. '/srb. 1/ A' Ibkii. *y\f 111*1J*. 5 1 ifr 5" 7 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 11 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1P v/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 342