4 ^33- BESLISSING. ■Besloten wordt gebruik te maken van de bevoegdheid omschreven in artikel 7, lid v-in de overeenkomst tusschen de genieent n de N.V. en de controle te stellen in landen van het Verificatie buréau der ve ►leniging voor ITederl.Gemeenten. besloten wordt aan de firma Groeneveld Lsnog orijsoogaaf te verzoeken van bevei Biging der sirene overeenkomstig de voor* Bchriften der P.U.E.I". en alsdan den Kad voor te stellen tot aankoop der sire Je over te gaan. fee overige in het rapport van den brand jrchd aangegeven middelen van alarmeering |z|uilen nog in onderzoek genomen worden. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 344