11 11 1 1 A. e ~o U). U BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Stedebouwkundige Raad v/h Ned.Insti tuut voor Volkshui vesting en Stedehc B o u wo nd e r n emi ng J.H.Felix Directeur O.T. Opzichter bouw- woningtoeziaht en I7-6-I93I J.H,benschopSoest I7-6-I93I waarn.Directeur^aiji 18-6-1931 Openbare Terken -jl\* Opzichter .Bouw- Toningtoezicht 28-5-1931 uw 13-6-1931 17-6-1931 verzoekt beantwoording van verschillen» )e vrage vragen met betrekking tot gróndexploitatiBLtig het in deze gemeente. Br.van Nes vraagt of weigering om op aanbod inzake I ian adre aankoop van grond aan de Torenstfaat in tB*en gchri gaan niet op een vergissing berust. ■gust* eri 16-6-1931 deelt mede, dat van een voor het verkeerl gevaarlijke hoek "Schoutenkampweg-Verl.Koj lonieweg" thans geen sprake is en ter plaj se voldoende uitzicht is. Hij adviseert voorts thans nog niet tot verbreeding vanl bedoeld gedeelte v.d. Verl.Kolonieweg oïel te gaan, in verband met de door den heer van Nes te bepalen breedte der wegen in het algemeen. brengt rapport uit, aangaande de door S.^andmn ingediende klacht, betreffendeI oprichting van een prieel in den voortuin van het perceel Emmalaan 3 en adviseert toe te staan, dat bedoeld prieel tot uitej lijk 1 October a.s. mag blijven staan. geeft het College in overweging: "in de polis voor verzekering van het "bral 2weerpersoneel de bepaling te doen opnenel "dat de nota' s van de geneeskundigen, diel "de patiënten hebben verpleegd, uit de onl "vangen vergoeding door het gemeentebestul "worden voldaan, ter voorkoming van niet-l "taling dezer nota's,nadat de verzekerden! "het geld hebben ontvangenwat vooral vanj "belang is,wanneer (zooals bij den heer "Reiman) de verpleging van langen duur is| stelt voor de bij schrijven van B.en1?' dd. 22 Mei I93I, 4e afd.no.l63i aan hemi vraagde inlichtingen inzake^/aan den adraitj stratieven dienst van Openbare Terken. brengt advies uit en geeft voorschriftenI met betrekking tot het opleggen van nade'1 voorwaarden, ter opheffing van de bezwarfj welke bestaan tegen het z.g. zoemen van; toren en toestellen in de wasscherij vaD D.Kuipers a.d. Verlengde Schoolweg, te Soesterberg. Conform Van dit bet bestu Conform in [Besloten ot eventu pn, waard |e te ver? Besloten ien Ambt er •j Openbs Het het 'ereenigei ier op lei tng te h( u S 3 O 05 Dagteekening en volgnummer. 3- KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 347