^Al' b Ij o. <A/' zo^J, schillende exploitati od inzake tfaat in t ust. et verkee; eg-Verl.Ko en ter pla dviseert. eeding van nieweg ove den heer wegen in de door treffende voortuin dviseert 1 tot uite staan. g; an het tra oen opneae digen, die uit de on eentehestui van niet er 2 e kerden vooral va» den heer en duur is n 3.en V. aan hen den adni» erken. BESLISSING. pe vragen worden beantwoord overeenkom stig het schema gegeven door den heer K. C.van Nes, hiernevens als bijlage gevoegc. Aan adressant te berichten dat het gezoiji den schrijven niet op een vergissing be- tust. Conform het advies wordt besloten. Van dit besluit mededeeling te doen aan het bestuur der vereeniging Soest-Zuid. Conform het advies wordt besloten. Jesloten wordt dit plan aan te houden, pt eventueele wijziging der polisvoorwaar pn, waartoe een voorstel van de Brandweer' s te verwachten. ■schriften van nade' de bezwarf' emen van® her ij van weg, te Ket het advies kq.n de vergadering zich Sreenigen zoodat besloten wordt met de n4 op leggen voorwaarden daarmede reke- *ng te houden. besloten wordt de opdracht te geven aan n Ambtenaar belast met de boekhouding j Openbare Werken. JV 1627. UL Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. v/l/ 10II AANMERKINGEN. I?

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 348