1 n "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. O IH. H.GroeneveldSoest 24-4-1931 ,L.Schaaf, Soefet 7-5-1931 U~- R.Pape c.s. Soest 20-4-1931 verzoekt vergunning tot uitbreiding zijnej bakkerij gelegen aan de Schoolstraat, 013 het perceel, kadastraal bekend gemeente Soest in sectie G.3234. Blijkens mededeelt van het Districtshoofd der Arbeidslnspectii te Utrecht dd. 17 Juni 1931* no.4761/141 H.'7. gehoeft het hem toegezonden ontwerp geen wijziging om de naleving van de eischi gesteld krachtens de Veiligheidswet niet mogelijk te maken. verzoekt vergunning tot oprichting eener inrichting tot vervaardiging van sportkoe- ken op/in perceel Bosstraat, kadastraal he- Ikend gemeente Soest, in sectie G.2297* Blijkens mededeeling van het Districtshooi der Arbeidsinspectie, te Utrecht behoeft h hem toegezonden ontwerp geene wijziging oa ide naleving van de eischen, gesteld krach! 'tens de Veiligheidswet, niet onmogelijk te imaken. verzoeken definitieve vergunning tot het oprichten en ingebruik nemen van een werk plaats, w.i. zullen worden pasgemaakt en gemonteerd houten kasten, enz. alsmede uit breiding daarvan door bijplaatsing van een handboormachine, gedreven door een electro motor van P.K. op/in perceel Koloniweg kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie H.40Ó0. e vergur stig het 1 gevoegd. Gemeente-sec tetar lis vraagt aan de vergadering machtiging tot betaling van f 35*- Per week aan het gezin van den brandweerman Reiman als voorschot op de ongevallenverzekering uit te keeren de N.V.Fatum. Het tot heden bij voorschot betaalde bedrag is door Fatum uitgekeerd. Vereeniging Soest- J.L.van Noord deelt mede gebruik te willen maken van hei aanbod om een gedeelte van het perceel Sti hofstraat 6 in te richten tot verkeershuis :en voorloopig het bouwen van een zoodanige inrichting uit te stellen. 17-6-1931 vraagt in huur voor 3 jaren, met recht koop een terrein aan de Middenlaan te Soest' .er recht duinen. 150.- p< pt ohtwe: De vergui stig het 1 gevoegd. De vergui stig het 1 gevoegd. Besloten ser week ei he t Besloten gedeei io t maand verkeershi land, en iet bouwei Besloten T 3 C 03 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 349