VA? v- -f ling zijne; traat, op ïmeente mededeel^ isi'nsoecti 1761/Hl ontwerp de eisohi wet niet oi Lng eener sportkoe- istraal te' .2297. 3trictshoo! behoeft hi jziging oa ld kracht sgelijk te l tot het een werk- aaakt en Lsmede uit ig van een ïn electro' jloniweg in sectie Lging tot het gezin roor schot te keeren roorschot ;gekeBrd. B E S L I S S I N G. iDe vergunning wordt verleend overeenkom stig het besluit hiernevens als bijlage gevoegd. een van het erceel Stee 'keershuis zoodanige recht van in te Soest De vergunning wordt verleend overeenkom stig het besluit hiernevens als bijlage gevoegd. De vergunning wordt verleend overeenkom stig het besluit hiernevens als bijlage gevoegd. Besloten wordt het voorschot ad f 35« )er week te betalen. ae ïesloten wordt den Raad voor te stellen ,ie gedeelte serre- en woonkamer van maanql wt maand te verhuren ter bestemming voor werkeershuis tegen betaling van f 29'.- p ■and, en genoegen te nemen met uitstel le bouwen van een verkeershui s. esloten wordt de grond te verhuren,zon pr recht van koop, voor een huurprijs vai|i lt u" ^er Jaar en onder voorwaarden in ontwerp besluit nader omschreven. e:c van -11 l. V ubi. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 350