1 1 1 1 y- 6 S BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Commissie Onderzoek Beheer bij Openbare Werken 31. M. iS 3e afdeeling uommissie van bij stand u-rondbedrij 17-6-1931 biedt ter vaststelling aan het 8e suppi, kohier der Schoolgelden over 1930. vestigt de aandacht op eenige regelingen die den dienst van het Hoofd van Bouw- en Woningtoezicht zouden kunnen vergeraakkelijJ ken. Het kohie drag groot Haar aan! als volgt ad le.Ben werking ve ren van aa ad 2e.Na i aan Bouw- van een op verleende )e officie poedig mc gezonden, id 3e»Be 0 erstond r nehandelir n woningt igde lege idem idem 17-6-1931 adviseert de door het sportpark in huur gevraagde gronden te verhuren voor 5 jaren onder voorwaarde, dat de gemeente de be voegdheid verkrijgt om indien zulks voor da uitvoering van het uitbreidingsplan noodza' kelijk mocht zijn, de huur tusschentijds op te zeggen met inachtneming van een oozeggin termijn van een half jaar. I7-6-I93I 17-0-1931 adviseert aan de Bree de op de betrekke lijke kaart in geel aangegeven strookrjigrooti ongeveer 400 M2 tegen een prijs van f 0,8J per M2 onder eenige voorwaarden te verkoope adviseert den thans door Mevr.van Voorst in koop aangevraagden grond te verkoopen voor f 2.- per m2. Conform 1 besloten c verhuren i Conform 1 loten dei iConform I raad het 1 4> 3 C CT> O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 351