4 A' Se suppl, 'gelingen Bouw- en erna kke lij J in huur or 5 jaren, i de be- Lks voor de Lan noodza- lentijds op sn opzeggin oetrekke- trookrjigroöt! mn f 0,85 te verkoopt m Voorst srkoopen BESLISSING. pet kohier wordt vastgesteld tot een be drag groot f I5»3ó. Haar aanleiding van het schrijven wordt als volgt besloten: ad le.Ben Inspecteur van Politie zal mede vterking verzocht worden bij het controlee ren van aangevangen bouwwerken, ad 2e.ïïa iedere vergadering van B.en V.za aan Bouw- en Woningtoezicht door toezendihg van een opgave kennis worden gegeven van p.e verleende of geweigerde bouwvergunningen. De officieele besluiten zullen daarna zoo spoedig mogelijk worden afgewerkt en door gezonden. ad 3e.De aanvragen om bouwvergunning zuil terstond na ontvangst ter secretarie, voo^r behandeling worden door g ezonden aan Bouw en woningtoezicht.Intusschenzal de verschel digde leges worden ingevorderd. Conform het advies der commissie wo rdt besloten den raad het voorstel te doen te verhuren voor 5 jaren. Conform het advies der Commissie wordt b sloten den Raad het voorstel te doen. Conform het advies wordt besloten den raad het voorstel te doen. AANMERKINGEN. A" 1H1 k. A" UjHHr Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 352