n yt)- w B B "o 5H- 1JT- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Opzichter Bouw en ioningtoezicnt De Voorzitter !>irecteur O.V. ■Nederland, sche Spoorwegen. Dienst van het Vervoer te Amersfoort- J0.AD.Meuskens Julianastrlh Soest. 17 Juni' 31 17 Juni' 31 9 Juni*31 KORTE INHOUD. biedt ter behandeling aan eenige verzoe- ken om bouwvergunning met de daarbij te. hoorende bescheiden en teelmingen. stelt opnieuw aan de orde het schrijven van P.Beekman, architect alhier verzoe kende te willen mededeelen of er bezwa- ren bestaan tegen het voornemen om in de nieuwe Herv.Kerk aan de Uieuwerhoek- straat aan de banken uitschuifbare zit tingen worden aangebracht. Spreker doet het voorstel de in de vergadering van lél dezer genomen beslissing in te trekken J adressant te berichten, dat het College in deze geen vergunning heeft te verleenj doch dat het Kerkbestuur rekening moet houden met de bepalingen der desbetref fende verordening i.c.de Verordening ter| voorkoming van brand. adviseert niet over te gaan tot aanleg van een rijwielpad of verhard pad langs een der zijden van den driehoek Plasweg- Heideweg. verzoekt een goedgunstige beslissing te nemen om de halte hieuweweg ook in de ochtenduren te doen verlichten .Van de zijde der Nederlandsche Spoorwegen kan hiervoor een jaarlijksche vergoeding van f 10,- worden verleend. verzoekt aansluiting van de zinkput van zijn perceel op het gemeente-riool. De Directeur van O.V.adviseert bij rap port dd. 20 Juni 1931 Doss. 61-4-2 afrij' zend 00 dit verzoek te beschikken. 3 C 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 355