BESLISSING. I je vergunningen worden verleend en ge boekt onder de nrs. I/376,1/377»V379 en '158. Het besluit dd. 1b juni j.1. wordt inge trokken en "besloten adressant P.Beekman [te antwoorden conform het voorstel van de Voorzitter» besloten wordt niet over te gaan tot het [het aanleggen van een rijwielpad noch eenige verharding aan te "brengendoch te wachten tot de bestrating van dit wegge* I deelte. e3loten wordt te "berichten, dat het verf lichten van spoorwegemplacementen als regel behoort tot de zorgen van de Spoor wegen en dat dezerzijds niet verder ge gaan kan worden dan tot nu toe gebruike- Ifijk is n.1. dat de lamp aangebracht aan het wachthuisje als straatlamp wordt ge-! ekend en als zoodanig door de gemeente bekostigd. nkput van iool. I; Conform het advies van den Directeur 0."* bij rap- Kwordt afwijzend ou het verzoek "beschikt 4-2 afwij'" ken. n IeN? dttl—L V J, ~y uo h r. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1/ AANMERKINGEN. k/f cCuXv»!^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 356