il P /T ,i HV s 3 C "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ■ll). Hl. Hl. Gemeente-ontvanger K.Dral. Vinkenweg 32 Soest. Ie Afdeeling ter Secretarie. 3e Afdeeling ter Secretarie B.Berends. 20 Juni'31 12 Juni»31 22 Juni'31 20 Juni»31 2o Juni'31 KORTE INHOUD. deelt mede, dat door H.G.Hartog geen ge- bruik meer wordt gemaakt van de hem bij besluit van 4 Juni 1929>3e afd.nr.711, verleende vergunning tot het ingebruik ne:l van een gedeelte van het perceel Soester-1 bergschestraat 4a. Mitsdien stelt hij vooi| de verleende vergunning in te trekken en de recognitie vanaf 1 Januari 1930 te la-1 ten vervallen. verzoekt verwijdering van gestort vuil op] een gemeenteterrein hoek Nachtegaalweg- Yinkenweg. De Directeur van Openbare Verken deelt o.m. mede, dat reeds met het opruimen van] het vuilnis een aanvang is gemaakt.Voorts stelt hij voor op terreinen van de gemeenj te,.welke daarvoor in aanmerking komen, bordjes te plaatsen,aangevende"Verboden] vuilnis te werpen, Art.27 Dolitie-Veror- dening" biedt aan de ontwerp Hinderwet-vergunning voor J.A. Slager ,t/b van de uitbreidingen wijziging zijner bestaande smederij .gele gen aan den Hieuweweg, kadastraal beKend gemeente Soest, in sectie G.3239. biedt aan het le Suopl.kohier Hondenbe lasting over het jaar 1.931. vraagt vergunning om zijn winkel in af wijking van het beoaalde bij art.170 der Algemeene Politieverordening voor het pu bliek geopend te mogen houden tot des na middags 10 uur. De Inspecteur van Politie adviseert bij rapport dd. 20 Juni 193^.0no.1Ó3/4 gunstig op het verzoek te beschikken on der de bekende voorwaarden. 1 I 0> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 357