yv hu. Jt' JU- BESLISSING. geen ge- hem bi.j ir.711, ;ebrui:< J L Doester-] Lt hij tooiJ rekken en ?30 te la. 3esloten wordt de bij besluit van 4 Juni 1929» 3e afd.H0.7il verleende vergunning net ingang van 1 Januari 1930 in te trek ken. rt vuil opjfconform het advies van den Directeur van paalweg- Ho."', wordt besloten. 1 deelt ruimen vanll ikt. Voorts! de gemeenj l komen, "Verboden! Le-Veror- rergunning reiding en er ij ,gele- il bekend rndenbe- 3e vergadering kan zich inet het ontwerp rereenigen. suppletoir kohier zal den Raad ter vaststelling worden aangeboden. in af- liOp het verzoek wordt gunstig beschikt 1.170 der Iconform het advies van den Inspecteur >r het pu-lvan Politie. )t des na-f :ert bij 1.163/4 .kken on- 1^ M j /ij. h-A 1 vA 11^. gV' 2 ei 41 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. IcgJ cLxJl^- AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 358