1 pL I I 5 6 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 'UH. J.boes Kerzpad 55 2.Z. Soest. 3 Juni'31 KORTE INHOUD. Bestuur Soester Muz iekvereeniging Patientia Vincit Omnia. 18 Juni* 31 Voorzitter Voorzitter vraagt vergunning tot het Berijden van het Ke riep ad Z.Z.met een vierwielig rno tor-1 rij tuig. De Inspecteur van Politie adviseert 'bij rapport dd. 22 Juni I93I hieromtrent gun- stig, doch verbindt daaraan eenige voor waarden. deelt mede genoegen te nemen met het voorl stel om met gebruikmaking van de ver plaat! hare muziektent, concerten te doen geven op de plaatsen, vermeld in het schrijven van B. en brengt ter tafel de voorstellen inzake eene regeling aan te gaan net den alhier gevestigde boomKweeker J.J. Kraayenbrink voor het geven van adviezen aan de geaeesj te omtrent beplantingen enz. Spreker Kan zich niet vereenigen met het ontwerp eener instructie en voelt meer voor een overeenkomst waarin de werkzaam heden worden omschreven als aangegeven in het schrijven ongedagteekend) van denj heer Kraayenbrink aan den Directeur 0.71, Daarom stelt Spreker voor den raad te adv| seeren de heer Kraayenbrink als adviseur aan te wijzen tegen een belooning van f 1200,- per jaar ingaande 1 Januari I931 en het college van B. en 7. te mach-j tigen tot het aangaan van een overeenzo!ast| inzake de te verrichten werkzaamheden. deelt mede, dat uit de correspondentie ül gebleken, dat de heer Insinger niet iei«l jaar bijdraagt in de kosten van het school maken vanb Vieksloot. Hij zal dus de r icant der 3loot grenzende aan zijn bezit tingen zelf moeten onderhouden. Spreker vraagt hoe te handelen in verband met de voorziening in open water voor de motor-j spuit der brandweer. O 3 C CT> O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 359