r 1 T- i. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur van ©per bare "/erken Boekhouder van Openbare "/erken Boekhouder van Openbare '/erken Afdeeling finan ciën ter gemeente secretarie Voorzitter Directeur van Openbare "erken R.H.J.Reintjes V.Veedestraat -7 Jan.'31 16 Jan.31 16 Jan131 Adviseert den Jlaad ter vaststelling voor 16 '31 Doss. 78-2-* 13 Jan.'31 KORTE INHOUD. Biedt gezegelde afstandsverklaring van "Tijnhoff, Houthuyse en van den Broek aan in verband met den afstand van grond door^ GH.Schimmel ten behoeve van den aanleg van een weg tusschen de Koninginnelaan erii den Hartweg. Stelt voor genoegen te willen nemen met zi.jn onderteekening der loonstaten in plaats van zooals tot nu toe is geschied met onderteekening directeur Openbare erien. Stelt voor wijziging in de afdoening van de ingekomen facturen in dien zin, dat de facturen voortaan rechtstreeks door de leveranciers aan den dienst Openbare "Ter ken worden toegezonden, dus niet meer vis de afdeeling financiën. geslote s chen iststel Seslote ^rteeke lar bel ^rken. jTethoud [t besl voor fact e ontw te dragen: jrtststel a. een besluit tot wijziging der gemeentel begrooting 1931 No.21/107; b. een besluit tot wijziging der begroo- intc grondbedrijf 1930 No. 22/17» Brengt opnieuw in behandeling de crediet| aanvrage van den Directeur 0.7. voor het aanleggen van plantsoentjes, ""elke aanvral reeds werd behandeld in de vergadering vsj 16 dezer. Ten gevolge van de opmerking vsj den Secretaris dat het crediet gevonden kan worden uit den post "10.382 begrootingl 1931 a(l* 1" 1500.- vraagt de Voorzitter o:[ hiertoe niet kan worden besloten. et int r word chtigi r olan rpen e paling rden c Zendt advies op het verzoek van H. van lel-Co iet wonende Birkstraat 3 !e Soest om in aan;ns| king te mogen komen voor de levering van onderdeelen enz. voor de bij de gemeente in gebruik zijnde motorrijtuigen. Verzoekt vergunning tot wijziging der Ine' dd. 24 November 193^ verleende bouw er gun ning voor den bouw van een dubbel woonhui! op een terrein, gelegen aan de Van 7eede- straat, kad. bekend gemeente Soest in sec' tie H.4938. De opzichter van Bouw- en Vofl' ningtoezleht adviseert de gevraagde ver gunning te verleenen, onder voorwaarden. seslote fereeni Ichter ield. a G O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 35