BESLISSING. ee- Besloten wordt de Tergunning te verlee nen conform de voorstellen van den In- soecteur van Politie. Notificatie. De Directeur O.W. wordt gemachtigd tot het uitschrijven eener openbare inschrij ving voor het verplaatsen der muziek tent naar de plaatsen thans aangewezen. Besloten wordt conform het voorstel van den Voorzitter. PP voorstel van Wethouder Endendijk wordt Jesloten den Diredteur opdracht te geven In overleg met den Commandant der Brand weer Soest, op eenige plaatsen de sloot jover een lengte van 5 Meter goed uit te diepen en schoon te maken, opdat van uit die plaatsen het noodige blusschings pater kan worden verkregen. De plaatsen paren na het gereedkomen der werkzaamhe den met een paaltje aan te geven.De jaar- iijksche algemeene schoonmaak der sloot -ijft bovendien noodzakelijk, tevens wordt besloten van deze beslissing tennis te geven aan den heer Insinger met verzoek eventueele bezwaren tegen dezen Maatregel van algemeen belang ter kennis ''an het college te willen brengen. vy 'V Uro-i Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cLccl^ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 360