1 VS- yv. ry r Jr, fr> BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Bestuur der Ver- eeniging "Soest Vooruit" J. van Duinkerken Beetzlaan 41 Soest Opzichter Bouw- 'Toningtoezisht er Bed.Chr.Bond van Personeel in publi ken dienst Inspecteur-Gehe- raal der Spoor- eh Tramwegen Gezondheidscommis sie voor Baarn c.; Directeur 0."7. '"'.A.van Elmpt So est e- 25-6-1931 14-6-1931 an de ui fceven. Conform olitie v 23-6-1931 Noodigt het College uit tot bijwoning opening van het tijdelijk verkeershuis oji Dinsdag 30 Juni a.s. des namiddags 4;a uurl vraagt ontheffing van de bepalingen derI Verordening op het venten met melk op ZorJ dag. De Inspecteur van Politie adviseert tij rapport dd. 24 Juni 1931, La.C.no.169/4 de gevraagde ontheffing niet te verleeneii deelt mede, dat de termijn, binnen weHüHjjesloter de schutting bij het perceel v an den heetB Bericht er 'Vitte moest worden afgebroken, is verstreliezig acl ken. H[an te sc 23-6-1931 22-6-1931 20-6-1931 25-6-1931 3-6-1931 verzoekt aan J.v.lianen, werkzaam bij Gel meentewerken extra-ver lof met behoud van loon te willen verkeeheh, opdat hij zijne| algemeene Bondsvergadering te houden op 14 ön 15 Juli a.s. te Apeldoorn als afge-| vaardigde van de afdeeling Soest zal kunfl bijwonen. deelt emde, dat een ter plaatse ingestell onderzoek hem niet heeft kunnen overtiugej van de noodzakelijkheid om van de lied. Buurtspoorweg-Maatschappij de door B.en' voorgestelde veiligheidsmaatregelen te eischen, voor het berijden van het traject van de Banningstraat tot en met den School weg te Soesterberg. deelt mede, dat zij zich kan vereenigen met de plannen voor de stichting van eer. badhuis. Het aanbrengen van rioleering er stroomverwarmingsbuizen in kanalen onderj granita-vloeren verdient volgens hare ning geen aanbeveling. adviseert te Soesterberg een drinkgelegij heid aan te brengen voor menschen en dirj waarvan de prijs f ^2,5° bedraagt. De aal sluitingskosten van het riool en de water| leiding bedragen f 35*"« Het water is z.i. te betrekken volgens het goedkoops tarief. Het ext] Biet schr iedeeld. Besloten te doen t ftdhuis m Ren tot d Terstrekk Conform "ordt bes ioen te S en '7. aar genheid dient een klacht in aangaande den sle^"Welet oj ten toestand w.i. zich de watervoorzieninBMsie te in genoemd perceel bevindt en verzoekt ^Bloten de eigenaar Ter woning J.B.v.Luijn, te Utre-eèoruike] aan te schrijven, dat zorg wordt gedraêenBoning as voor hetaanbrengennvan een beter middel Binnen ee tot watervoorziening. Pa.teeker Ui 3 G j? O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 363