7 At yAf y-Jps. /lv. AA? A* BESLISSING. an de uitnoodiging zal gevolg worden ge keven. jConform het advies van den Inspecteur va "olitie wordt besloten. n ■Besloten wordt aan den Directeur O.™/, te lerichten dat het College geen termen aar Sezig acht-fj» den eigenaar van de schuttir ,an te schrijven deze weg te nemen. Het extra-verlof wordt verleend. Iet schrijven zal den Raad worden mede- fdeeld. Besloten wordt aan den Raad het voorstel ie doen tot goedkeuring van het ontwerp- ld.hu is met verzoek machtiging te verlee- en tot den bouw daarvan en crediet te erstrekken. Conform het advies van den Directeur •ordt besloten den Raad het voorstel te oen te-Soesterberg op een nader door B. n 'J. aan te wijzen plaats een drinkgele- genheid aan te brengen. Celet op het advies der gezondheidscom- -ssie te Baarn dd. 27 Juni 1931 wordt be ten den eigenaar van het perceel op de ïoruikelijxe wijze aan te schrijven de Jning aan te sluiten op de waterleiding pnnen een termijn van veertien dagen na ibteekening der aanschrijving. Al? /JS A Af 77a Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 364