JJzal den Ischrift BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Y.A.van Elmpt, Soest Hoofd der O.U.L.O. school Voorzi tter Afdeelirïg Finan ciën ter gemeente secretarie 25-6-1931 Directeur der Ge meentebedrijven te Amersfoort De opzichter van bouw- en woningtoezicht adviseert den eigenaar der woning aan te schrijven, dat doot hem moet worden zorgge.| dragen, ddt gemeld pand wordt aangesloten het waterleidingnet. verzoekt verstrekking van water van gemeeJ tewege, in afwachting van de beslissing vaj Burgemeester en Vethoudersinzake het ricj ten van eene aanschrijving tot den eigenaal van perceel Verl.Talmalaan 27 om te zorgeti| voor een deugdelijk middel tot watervoor ziening. i Aan het Ti ervan 1 tnder ve: <3. en waar' jtangesch ["voorzien 13-6-1931 vraagt of voor het maken van een school- ;ju de r reisje een bijdrage door de gemeente kan ■juni j1. worden verleend. ||en aan h Jen bedra 19-6-1931- brengt de vraag in het midden of het niet] gewenscht is in het vervolg het nemen van informatiën omtrent aanvragers om verlof of vergunning ingevolge de Drabkwet aan de Politie over te laten, opdat deze omtrent verleening of weigering der aanvrage kan adviseeren. De meenigen hieromtrent zoowel van de des-| betreffende afdeeling ter secretarie als vaj den Inspecteur van Politie sijn bij het dossier gevoegd. deelt mede, dat het raadslid Gasille moniej Jing heeft verzocht een opgaaf te mogen oni vangen van de boekwaarde per M2 van elk grondcomplex van het Grondbedrijf. Bedoe ling van deze als volgt te bepalen: taxatiewaarde 1928 .f bijgekomen kosten na 1928f Boekwaarde vanT'2 f is per T.T2 Genoemde heer verzocht deze opgaaf te raoj ontvangen teneinde de voorgestelde verkoopij prij zen juister t e kunnen beoordeelen. G«" vraagd wordt of de bedoelde gegevens mogen worden verstrekt. zendt kostprijsberekening gas over 193® waaruit blijkt, dat de gasprijs voor het tijdvak 1 Mei 193T t°t 30 April 1932 bedragen 4.3086 cent per M3« zal [Ha. bespr iet vra&e Ier Recht leeling D llle stuk rolledige politie 0 steed binnenkom leeft in rerlof of Besloten ieraopor Én Secrt Jiet moge] jspaat san lasille 1 lorden ge ■er beshl |Cpmmissie )e leder ligt raadsl f inzage m Jn den 1 ■ijn vers |d|en mede^ |an den Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 365