I 99 BESLISSING. Aan het verzoek kan niet worden voldaan Hiervan mededeeling te doen aan adressant Ucler verwijzing naar het besluit van he ien waarbij dai eigenaar der woning T,ordt aangeschreven deze van waterleiding te ("voorzien |;iu de raad in zijnevergadering van 24 lini j.l« crediet verschafte wordt beslo- ■en aan het hoofd der Openbare U.L.O. scho<t>l lieten bedrag bestókbaar te stellen ad f 5°« bespreking van de vraag wordt besloten jtet vragen van inlichtingen aan de Griffier ïer Rechtbanken over te laten aan de af deling Drankwet ter secretarie. Zoodra Ile stukken zijn binnen gekomen gaat het lolledige dossier naar den Inspecteur van Politie om advies. Dit advies met het dossier lal steeds zoo tijdig bij B. en moeten Binnenkomen, dat een en ander geen vertraging leeft in de afdoening van het verzoek om ferlof of vergunning. ■[Besloten wordt een afschrift van het taxa- Tfreraooort ter beschikking te stellen van len Secretaris der Grondcommissie; zoodra feet mogelijk zal zijn een overdichteli j ke[a Sstaat samen te stellen als door den heer isille wordt bedoeld zal daaraan gevolg lorden gegeven an zal eveneens een afschrift Ster beshhikking van den Secretaris der jCprnmissie worden gegeven. De leden der Commissie alsmede alle overi- ■e raadsleden kunnen steeds ter secretarie jjipzage nemen van de beide stukken. J&n den heet. Gasille zal als antwoord op ■ijn verzoek het bovenstaande besluit wor Pen medegedeeld. 2a 1 den Raad worden medegedeeld. Een Schrift te zenden aan de Gascomnissie lan af- en den Technisch Ambtenaar b/h Gasbedrij f Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. li,,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 366