1 1 u. 7 u u 1 1 y/ïi tfi. s s li. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Bestuur der Voning stichting "Ons Be lang" te Amersfoor Directeur O."1'. G.Landman, Soest J.Kenning, ijzer- bouw Soesterberg fU. Inspecteur Lager Onderwijs te Amers f oort Vereeniging voor 26-6-1931 Yettelijke Dieren- no.345/1 bescherming, Soest- dijk 26-6-1931 26-0-1931 - 25-6-1931 deelt tot zijn groot genoegen mede, dat de laatste ledigstaande woning te Soester berg thans van meezere zijden in ernstig besprek is, zoodat ook deze spoedig ver huurd zal zijn en voorts dat de plaatsing van den Opzichter-timmerman in het complexl te Soesterberg voor onbepaalden tijd is verj lengd. 3-6-1931 26-6-1931 L.C.de Bruin Directeur van O.'V, II-6-I93I 26-6-1931 deelt mede, dat veor aanleg van een rijwiel pad van de perceelen G.no.3492 en 3353 ïesl pectievelijk ongeveer 32 en 220 M. in beslJ is genomen, zoodat hij vermindering van dej canon, verschuldigd door H.A.Korthals, ge motiveerd acht. komt terug op zijn schrijven van 1 Juni inzake plaatsing van een prieel in den vooij tuin van den heer AUi.de Boever, gelegen a.d.Emmalaan en verzoekt te willen zorgdra-| gen, dat bedoeld prieeltje spoedig worden opgeruimd verzoekt in aanmerking te mogen komen voor| leveranties aan de gemeente. De Directeur van Openbare 'Veréren adviseertl bij raoport dd. 26 Juni 1931» doss.7Ö-2-f afwijzend op dit verzoek te beschikken. heeft geen bezwaar tegen de tijdelijke be-| noeming van den heer J.B.van Dorp te Drie- oergen over het tijdvak van 1 Juli tot 1 Au| ustus a.s. als tijdelijk onderwijzer aan de o.l.school aan de Beetzlaan. verzoekt medewerking te verleenen om den g. Dierendag op 4 Octoberg a.s. zoo goed mogelijk te doen slagen. Voorts wordt ver docht een aantal reclamespeldjes aan de schooljeugd te doen uitreiken waarmede be trekkelijk een klein bedrag gemoeid zou zijl vraagt vergunning voor den verkoop van steHBeslote ken drank in het klein voor de benedenvoor-l&ungezie Localiteit van het perceel sectie E.no.695i(Bfs berei plaatselijk gemerkt Rademakerstraat 6. adviseert niet in te gaan op het aanbod ^■Beslote e Ved.A.Stehli tot verkoop van een perceel®ruik te jrond gelegen langs het Rosarium en kad.be*plens aan nd als gemeente Soest, sectie A.no.1646. t) 3 G CD "O Dagteekening en. volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 367