/f V. BESLISSING. ede, dat e Doester-I ernstig dig ver plaatsing et complexI ijd is verJ een rijwiJ 1 3353 ïee-J I, in beslal ing van deij thals, ge-1 n 1 Juni in den voor! gelegen en zorgdra-j ig worden komen voorl a adviseert! 3s.78-2-< likken. pen Raad mede te deelen. Besloten wordt den Raad voorstellen te i tot evenredige vermindering van de rfpachtacanon en omtrent dit "besluit voo het advies in te winnen van de Gommis Irondbedri jf jldressqnt te "berichten dat het besluit v.frn deaer gehandhaafd blijft. Besloten wordt niet op het verzoek in te en de aanvrage te deponeeren. lelijke be-^Het ingang van 1 Juli 1931 wordt voor he^ j te "Drie- Bijdvak van 1 Juli tot 1 Augustus 1931 l>e Li tot 1 AuBoemd tot tijdelijkonderwijzer aan d e o.l Ijzer aan Jchool a/d 3eetzlaan de heer J.B.van Dorp Driebergen. in om den zoo goed ïordt ver- aan de irmede te- ïid zou zijfl Besloten wordt de medewerking tè verlee- Inen voor het welslagen van een Dierendag en 1000 reclamespeldjes aan te koopen. >op van steBBesloten wordt .de vergunning te weigeren medenvoor-B&angezien het maximum aantal vergunningen E.no.o^jB-5 bereikt. ia t 6 aanbod ^■Besloten wordt van het aanbod geen ge ien percee Mruik te maken om reden dat de kosten we en kad.te"®ens aankoop van het perceel te hoog zij no1046. r Ax". Z* Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. S ie Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. /i*-.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 368