V S e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. C.Ossebaar,Soest H.Kleijn, Middel wij icstraatrg Soest 6-6-1931 17-4-1931 Opzichter Bouw- enl [Woningtoezicht permanent Feest comitéSoest erberg 24-6-1931 KORTE INHOUD. heeft bezwaren tegen den aanleg van een kerkhofnaast het door hem bewoonde en in eigendom toebehoorende perceel, en verzoek! de grens dier begraafplaats te doen verleg.l gen. Dit adres is bij Raadsbesluit dd. 24 Juni 1931 in handen gesteld van B. en '7. ter af.| doening. verzoekt ontheffing van het bepaalde "bij artikel 14 en 15 der bouwverordening, in verband met zijn voornemen, tot den bouw vani een blok van 3 woningen onder één kap,op een terrein, gelegen aan d e Hiddelwijkstraa] De opzichter van bouw- en woningtoezicht adviseert bij rapport dd. 1 Mei I93I de ge vraagde ontheffing onder voorwaarden te ver!) leenen. De Commissie openbare werken deelt bij schrijven van 1. Mei 1931 mede zich met hetJ ingediende plan te kunnen vereenigen. biedt ter behandeling aan eenige verzoeken! om bouwvergunning vergezeld van de noodigej teekeningen en adviezen. verzoekt het n.v. a. toestemming tot het houden der Oranje feesten op 31 Aug. a.s. op het terrein a.d. Amersfoortschestraat ten Oosten van de woning van Mevr. de Wed.Pichot; b. toestemming tot het afsteken van een vuuj werk aan de noordzijde van dit terrein; c. toestemming tot het houden eener geldin; zameling in de gemeente ter bestrijding van de onkosten; d. beschikking over de muziektent, versie ringsmateriaal en den sproeiwagen; e. politiehulp opjgemelden dag, ter handha ving van de openbare orde. <y 3 3 CR Dagteekening en volgnummer. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 369