in yr ■17'- HA Hl' ring van Broek aan grond door n aanleg nnelaan es BESLISSING. gesloten wordt den Raad het besluit tot i schenking aanvaarden van den grond ter iststelling aan te bieden. iesloten wordt genoegen te nemen met on- ;rteekening der loonstaten door den ambt$ i,ar belast met de boekhouding openbare ;rken. (rethouders Xoenders verklaart zich tegen t besluit* Je voorgestelde wijziging in de afdoenin, n facturen wordt goedgekeurd fie ontwerp-besluiten zullen den raad ter iststelling worden aangeboden. t intrekking van het besluit van 16 de wordt besloten den Directeur 0.W, te Lchtiging over te gaan tot het aanleggen 2r Plantsoentjes overeenkomstig de ont groen en de gevraagde credieten5 onder ppaling, dat kosten zullen verantwoord prden op post volgno.382 begrooting 193^ lp iet verzoek wordt gunstig beschikt. sesloten wordt het verzoek in te willigen fereenkomstig de voorwaarden door den Op- lenter van Bouw- en Woningtoezicht ge- eld. Ir /o >V)./ z.o.z. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de 2aak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. r "*-1 C*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 36