K af- 1 2^4/ BESLISSING. ■gesloten wordt adressant te berichten at bij verleenen van de vergunning (tot oprichting der bijzondere begraafplaats de dienaangaande bestaande wettelijke bepa lingen zijn inachtgenomen en geen termen Aanwezig worden geacht aan zijn bezwaren tegemoet te komen» Met betrekking tot de gevraagde onthef fing van het bepaalde bij art. 14 sub'/I :ordt besloten het verzoek af te wijzen lp grond van de omstandigheid, dat een zijscheiding van 5 Meter moet worden in- Ichtgenomen en van deze bepaling in het pnderhavige geval niet kan worden afge- eken. e vergunningen worden verleend overeen- tmstig de besluiten hierbevens gevoegd r, geboekt onder de nrs. 1/375» l/38l, /|82, 1/383, 1/384, 1/385, 1/386, 2/159, f160. De verzoeken sub a,b,c en volgens mede seling van den Burgemeester sub _e worden gewilligd. mjsrent de verzoeken sub d wordt besloteri :t feestcomité mede te deelen dat de ver- Laatsbare muziektent op 31 Augustus a.s. eor Soest niet gemist kan worden nu te Jesterberg de vaste muziektent wordt ge- aa t s t Het versieringsmateriaal en de sproeiwa- en kunnen ter beschikking worden gesteld ^nneer de gemeente deze niet noodig heeft. irom wordt het feestcomité in overweging egeven in den loop der maand Augustud ten "nzien daarvan het verzoek te herhalen. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 370