11 ir m 11 7^- B B o i, H. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. upzichter 'Bouw en woningtoezicht Bestuur der Ver- eeniging "Soest Vooruit" J.van der 'Val. .Directeur 0.'7 opzichter Bouw- en woningtoezicht. jf.M.Albarda Soesterherg 22-6-' 31 19-6-'31 19-6-31 20-6-'31 21-6-'31 brengt rapport uit aangaande het verzoek! van L.J.Rasehte Soest, om ontheffing van het bepaalde bij art. 14 der bouwver ordening, noodig voor het uitbreiden der! bestaande schuur, gelegen aan de Kon in- ginnelaan, Bad.bekend gemeente Soest in sectie H.Mo.3875 en adviseert de gevraaJ ontheffing onder voorwaarden te verleene| zendt afschrift van een te zenden adres aan de Mederlandsche Spoorwegen .verzoe kende verbetering van de treinverbinding! op de baanvakken Utrecht-BuarnUtrecht Amersfoort en Utrecht -Seist. Het bestuij verzoekt hieraan adhaesie te betuigen. besloten v Iconforrn he Bouw- en I pp het vei door het 1 lied.Spoorv Op betere kdres bede |feit, dat kenis is üonertal j vraagt of het voor schoolbibliotheek uithtbesloten v getrokken bedrag ad f 120,- dit jaar kan^fceschikbaï worden besteed, nu zulks in 193° niet i^L^o over geschied, geeft advies inzake het verzoek van den I heer J «W.Nienhuys te Bloemendaal om uit-| koop van erfpacht van de aan de K.'hrt-" weg gelegen perceelen H.4414 en 4415- iet het ac tot verkoi gadering hieromtrei Commissie zendt eenige verzoeken om bouwvergunning!ue vergum met de daarbij behoorende adviezen en Inboekt ond teekeningen. Ihen 2/1Ó2. deelt mede dat de vereeniging "Het Grot Kruis" te Soesterberg met de Vereenigitö "Wijkverpleging Huis ter Heide e.o." samengesmolten, welxe laatste vereeni-g11! tot wederoozeggens toe het beheer en 1*1 aanvulling van den verbandtrommel in 11 ceel A«Mulderte Soesterberg op zich heeft genomen. [besloten als te zi u CD 3 q c» Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 373