7z* BESLISSING. verzoe,(Biiesloten wordt de ontheffing te verleener ïeffing Bconform het advies van den Opzichter van "bouwver-Bouw- en ioningtoezicht. 'iden der] up het verzoek wordt gunstig beschikt ioor het bestuur, dat raet klem bij de gied.Spoorwegen zal worden aangedrongen do betere spoorverbindingen als in het adres bedoeld, daarbij wijzende op het Teit, dat Soest een gemeente van betee- |kenis is geworden blijkende uit het in wonertal per 1 Juli j.1. ad 14149. theek uitHfcesloten wordt het bedrag ad f 120,- alsr jaar haBjeschikbaar te stellen en het crediet var O niet is^H.930 over te schrijven op 1931» van den 1 om uit-| i K.TIart- i 4415. iet het advies van den Directeur 0*1. Itot verkoop ad f 1,50 per M2 kan de ver- Igadering zich vereenigen, besloten wordt hieromtrent advies in te winnen bij de Commissie Grondbedrijf. ■ergunn4B|e vergunningen worden verleend en ge- izen en Irioekt onder de nrs. 1/387» 1/388, 2/161 en 2/162. Besloten wordt deze zaak te deponeeren, als te zijn afgedaan. y ~y Svt'Xfff V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 0g AANMERKINGEN,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 374