VS- K 1,Sc h. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. tf,j.van Voorst. Opzichter houw en Woningtoezicht J .Rebergen hoest. -Jirecteur U.Y. 3Q-6-'31 4-7-'3i 29-6-* 31 2-7-'31 Af d.Jfinanciën. 2-7-'31 ziet bericht bij goedkeuring van het raadsbesluit van 24 Juni 1931, no. 194.4 inzake verkoon van grond tegemoet en verzoekt bij goedkeuring om toestemming opnoogen van het terrein tot het doen met grond uit het bosch. adviseert O. van den Berg, üoesterberg- schestraat ho. 22 aan te schrijven, de 00 het terrein Sectie h.Mo. 1916 gebom de kalkloods binnen 3 x 24 uren af te breken, aangezien de bouwvergunning ad. 1 Juli 193° is vervallen. vraagt terugbetaling van een bedrag van f 120,- zijnde indertijd door hem ge storte gelden voor aanleg van een hoofd buis der waterleiding in de Soesterberg- schestraat. vraagt of de verstrekking van drinkwater door de gemeente voortgezet moet worden. adviseert de rente,te betalen door woniw bouwvereenigingen en -stichtingen voor i» rekening-courant opgenomen gelden gedu^ de het 2e kwartaal 1931 vast te stelle»®! 3/! over het tijdvak van 1 April tot 16 Mei 1931 en 2Ï2 over het tijdvak van F yiei tot 1 Juli 1931» (gelijk aan rente over debetsaldi in rekening-courant met A ifederlandsche Bank) 3 C O) "O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 375