/i 3 BESLISSING. üp het verzoek wordt afwijzend beschikt op grond dat het natuurschoon door de afgraving van het bosch wordt bedreigd. üonform het advies wordt besloten de anschrijving te richten. lBesloten wordt adressant te berichten iat volgens de door den Kaad vastgestelde regeling, hij niet voor terugbetaling in aanmerKing komt. esloten wordt aan de belanghebbenden t.w ej .ïelders ,Dooyeweert en Brons mede te deelen, dat de gemeente slechts gedurende 4 dagen oereid is door middel van de proeiwagen tegen betaling water te be zorgen aan hunne woningen. In die perio de wordt ingewacht een adres aan den Kaad verzoekende uitbreiding der waterleiding, vergezeld van de verKlaringen der bewoner at zij ieder voor zich onherroepelijke besluiten bij aanleg van de waterleiding buizen daaraan hunne perceelen te doen ansluiten. de kosten van het water wordt berekend tegen 55 cent te verhoogen met jle kosten wegens vervoer. Aan de ■.waterleiding Hij van deze be slissing kennis te geven, onder mededee- udng dat de gelden van gemeentewege zul len worden ingevorderd en overgemaakt [zullen worden aan de Mij* .Intusschen prijs opgaaf vragen van de uitbreiding der lei ding door den veldweg verbonden met de leiding in den Kolonieweg. |e rente wordt voor het 2e Kwartaal 1931 •■stgesteld conform het advies. 3l<7 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 376