fj. fit. 1t "o 'JV BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. n.V.Landre Glin- derinan' s 'Werktuig en uereedschaps- handel.Amsterdam. o.A.Slager. Soest. Mevr.A.A.de Hoer Voorzitster dameskoor "Huphonia" burgemeester en ■/tethouders van Amersfoort Arnhems che water- leiding Mij. 2-7-'31 2-7-'31 5-7-* 31 2i-5-'3i 6-7-'31 KORTE INHOUD. vraagt gebruikmaking van de verplaatsbare muziextent teneinde op 15 «Juli a.s. een openbare uitvoering te xunnen geven. zenden twee exemplaren van de wederxeerig.| heidsovereenxonst inzake hulpverleening bij brand, en verzoeken bericht of met de in rood aangebrachte, wijzigingen accoord wordt gegaan. verzoekt vergunning ingevolge de Hinder wet tot plaatsing van een benzinepomp installatie met ondergrondsche tank van 6000 L. inhoud, oo/in lerceel Hirkstraat kad. bekend in sectie U.ïïo. 1370. verzoekt vergunning ingevolge de Hinderwet tot uitbreiding en wijziging zijner smeder door bijplaatsing van een se boormachine en amarilmachine met electromotor van 2P.! dienende ter aandrijving dezer machines, alsmede van de bestaande boormachinezubcsj met intrexking van zijn verzoek van 27 April 1931> op/in perceel Hieuwewegkadfoe! kend gemeente Hoest, in sectie G.32.39* blijkens schrijven van het Districtshoofd der Arbeidsinspectie, dd. 6 ouli 1931» 1,0 5425/176 behoeft het hem toegezonden ont werp geen wijzigingen om de naleving van de eischen, gesteld krachtens de Veilig heidswet niet onmogelijk te maken. maakt bezwaar de gevraagde specificatie van de kosten wegens uitbreiding der wa terleiding in den Klaarwaterweg aan den gemeenteraad van Soest te verstrekken. De vergunn: Btig het b gevoegd. Je vergunn ij wordt •Besloten len dat h ingenomen reden dat is verstr waterleid Verlangd loodig vo fers die CJ S 3 C CP Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 377