'ZZ BESLISSING. dien de tent op 15 Juli a.s. niet ge- Jruikt moet worden door het boester Har- Êonielorps, hetgeen door adressante kan lorden gevraagd "bij het bestuur, bestaat ïuj het bollege geen bezwaar tegen in- lilliging van het verzoek. Bet de aangebrachte wijziging kan de ver kdering zich vereenigen. Ue vergunning wordt verleend overeenkom stig het besluit hiernevens als bijlage gevoegd. jde vergunning tot uitbreiding der smede rij wordt verleend. fesloten wordt de directie inede te dee- gen dat het college in dit geval haar Ingenomen standpunt niet kan deelen,om feden dat de raad geroepen is crediet |e verstrekken voor de uitbreiding der Waterleiding en daardoor recht heeft de Verhingd te beschikken over gegevens Ijoodig voor de beoordeeling van de cij- «bs die het te verleenen crediet vormer. Zt/ r f/^/ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 378