15'- /J 1*5- IV' BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. directeur 0.17. 29-6-'31 zendt Kostenberekening betreffende het algeheel afwerken der Xoninginuelaan, n. aanleg van een rijwielpad en wandelpa! srl afronding dezer laan op de Beetzlaan - "I hieuwstraat ued.Staten der Provincie utrecht. 16-7-'31 hotaris Schoutenj 24-6-'31 Baarn. B.Verheijen Birkstraat 2 Soest. verzoeken voor 3 Juli 1931 in Kennis te worden gesteld met de beschouwingen om trent het besluit van den Baad der ge meente utrecht van 7 1931 lx verband met aangelegenheden van den Keurings dienst voor Waren betreffende. zendt ontwerp der akten van overdracht w grond (verlengde Eikenhorstweg en verlenj de 'iekslooterweg. 26 -6-'31 vraagt vergunning om zijn winkel in af'T king van het bepaalde bij art.170 der Al' gemeene Politie-verordening geopend te at gen houden tot een later tijdstip. Be Inspecteur van Politie adviseert bij rapport dd. 1 juli 1931 >La.C.ho183/4 g®' stig op het verzoek te beschikken. )e vergadex ésluit var a S 3 05 "o Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 379