1T 1». 7J 6 S J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. G.Starink te de 3ilt 14 Jan.11. Comité voor de op' richting eener Zwem- en Badinricb ting te Soest 10 Ja Commissie van "bij stand Grondbedrijf 14 Jan.11. Gemeente-SecretarE Deelt mede accoord te gaan met de voor waarden, opgelegd bij raadsbesluit dd. December 1930 waarbij hem ontheffing is verleend van artikel 15 der Bouwverordenii voor den bouw van 8 woningen onder eén kap cp een terrein aan de Burgemeester Grothe-' straat Verzoekt van den "Raad te mogen vernemen oj het zijn wensch is dat het Comité haar werk met betrekking tot de oprichtipgsplal nen eener zwem- en badinrichting voortzet enzoo ja, of zulks lan mogelijk gemaakt morden door éen crediet te verleen en van ten hoogste f 600,- voor het doen verrich ten van boringen en het bekostigen van ad viezen. Is van oordeel, dat aan G.v.Rouwendaal geen vermindering van erfpachtscanon kan ""orden toegestaan. Rapporteert, dat de volksteller ?.H.3tei-_ wagen, wonende Kbninginnelaan 65 tijdens dej uitoefening van zijn functie een ongeval H overkomenwaarbij zijn rijwiel is gebroken. De kosten van herstelling zullen f 20.- "be dragen. Gevraagd wordt of de gemeente deze kosten wil vergoeden. tj 3 C O Dagteekening en volgnummer. t -> i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 37