ït-./Uv ie het laann,i ie lp ai laan - nnis te ;en om- sr ge- verhand Lngs- Iracht w 1 v erleng- in afwii' der Al' ïnd te ert hij L83/4 g» BESLISSING. LJsloten wordt aan den Raad mede te dee- [en t dat het oorspronkelijk verleende creliet voor aanleg en verbreeding der bninginnelaan niet toereikend is ge neest voor het nog aanleggen van een rij- Helpad en wandelpad. Je Kosten voor uit kering van die werken worden door den ïjrecteur O.'f, geraamd op f 14.000,-.het jqllege heeft niet de vrijmoedigheid een verhoogd crediet aan te vragen en wenscht den Raad voor te stellen het besluit tot verbreeding en aanleg van de Koninginne- leen zoo te wijzigen, dat daaruit vervalt het aanleggen van een rijwielpad en wan delpad. ye afronding der Koninginnelaan op Beetz- faian Nieuwstraat zal een afzonderlijk agendapunt vormen, Een voorstel dienaan gaande zal nog worden gedaan. Intusschen aan den directeur 0.7. op te dragen het uitzetten van de afronding overeenkomstig ijn voorstel. De vergadering vereenigt zich met het besluit van den Raad der gemeente Utrecht «et het ontwerp der akten kan de vergade ring zich vereenigen,onder voorbehoud, da ie twijfel wordt weggenomen of in de akte letre fende den verbindingsweg Eikenhorst *eg, nieuw provincialen weg of de aandui ding 00 bladz. 2 (onder de gemeente Soest iet staat op de strook grond in ":elk ge ^al te vermelden is Baarn in olaats van Soest. ni orm Let advies van den Inspecteur •k 'olitie wordt de vergunning tot we- e opzeggens verleend. AANMERKINGEN. V Sc 3 yktf/. z V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 380