13 13} jr- /i: E B "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. directie lied. Spoorwegen. Utrecht. h. ui .V .Stichtsche Margarinef abriek soesterberg. 3-7-'31 4-7-'3i domite voor de oprichzing van een "bad- en zwem inrichting- te Soest. vereeniging voor i5-6-«3i directeur 0»\V 29-6-'31 KORTE INHOUD. 2 juli '31 deelt mede, dat het haar niet gewenscht voorkomt, dat de naamswijziging van de halte "STieuweweg" in die vanMSoest-3uid« olaats vindt. deelt mede goede nota genomen te hebben het schrijven van Burgemeester en fethou dd. 19 Juni 1931,lio. 2075» le afd.en dat van Regeeringswege is "bepaald, dat zij zi| omtrent de 'uitvoering van de greppel moe ten verstaan met den heer Eerstaanwezend ingenieur te Amersfoort, met welken inge-| nieur zij zich bereids in verbinding heef] gesteld. Voorts deelt zij mede rekening tl zullen houden met de wenschen van Burge meester en Wethouders i.z. de loozing vanl het afvalwater der zuivelfabriek te does-I terberg. vraagt een orediet van f 2^0,-, voor plaat selijk terreinonderzoek en deskundige voor lichting. vraagt op de eerstvolgende begrooting eer bedrag te willen uittrekken als steun voï het examenfonds m.m.l.o. vraagt machtiging tot het herstellen van de dakbedeKking en vermeerdering van de grindbelasting op de garage openbare vter-j sen,waarvan de totale kosten worden geraa op f 65,-. Voorts wordt geadviseerd een afdekking te brengen op de rollagen der garage en van het kantoorgebouw,waarvan de kosten f 292,- zullen bedragen. (J 3 3 CD Dagteekening en volgnummer. M.U.xj.0.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 381