4 BESLISSING. van het schrijven xnededeeling doen aan de Vereeniging Soest-Zuid. ïoorloopig te deponeeren en af te «chten het advies gevraagd aan Jr. de Pouw. Besloten wordt aan den Raad mede te dee- de boringen enz. in overleg met jlen dat de Commissie Beeft laten verrichten ■het college en waar deae werkzaamheden ■hebben plaats gehad in het algemeen be llang der gemeente, voorgesteld wordt de Bosten te vergoeden tot een maximum van 250,- Over het bedrag kan alleen Norden beschikt wanneer de declaraties Horden overgelegd en door B. en 7. deug- Belijk zijn verklaard. ïting eeslBesloten wordt bij de begrooting 1931 3teun votr|T°or te stellen voor elke school f 10,- subsidie te verleenen, uitmakende een oedrag groot f 40,- in totaal. |3esloten wordt de voorgestelde werken te Boen uitvoeren en den Raad het benoodig- Re crediet te vragen. Hieromtrent vooraf [advies in te winnen van de commissie voo: [apenbare werken. -y*; a/j Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het vol§nummer in het omslag. AANMERKINGEN. 2.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 382