75j e 6 *o jemeentesecretaris $01. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. eraeentesecretaris upzichter bouw- en Toningtoezicht 2-7-1931 deelt mede dat de Vereeniging Soest-Voorl zijn medewerking heeft gevraagd voor het' mogen gebruik maken van de cyclostyle bijl het maken van circulaires. De benoodigiy den als papier, stencils en het verricht] ran typewerk geschiedt vanwege de vereen! ging. De Secretaris wenscht de medewerking tod ie zeggen doch vraagt zekerheidshalve hetT oordeel van de vergadering. deelt mede een onderhoud te hebben gehadl inet den heer Inspecteur der Posterijen,! legrafie en Telefonie te Utrecht 1. W. houdier) die hem heeft medegedeeld, dat! liet Kijk het voornemen bestaat in Octooerl a.s. over te gaan tot algeheele verboiraT mn het Postkantoor. Door die verbouwing] zoekt het Kijk naar een tijdelijk huisveip zing van de kantoren. Verzocht wordt te willen mededeelen of de gemeente in beginl sel bereid is het perceel Steenhof straa1. geheel of gedeeltelijk te reserveeren voo| huisvesting van het postkantoor. zendt nader advies, inzake de bouwaanvra| Uilsson, betreffende berbouw van diens woonhuis tot winkelhuis, gelegen a-m de ^e^bergschestraat, Kadastraal bekend ge meente Soest, in sectue C.1594. (J 3 C CT> O I Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 385